Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LOODS13

Artikel 1 Overeenkomst

Wanneer je je inschrijft voor een activiteit bij Loods13 ga je een overeenkomst aan met Loods13. Je kunt je inschrijven via de website of tijdens onze open dag of open lessen. De overeenkomst gaat in op het moment dat de bevestiging van de inschrijving aan jou is verstuurd.

De rechten en plichten die behoren bij deze overeenkomst zijn op naam en niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Loods13.

1.1 Toepassing algemene voorwaarden

Bij alle vormen van inschrijving verplicht je je aan onderstaande algemene voorwaarden. Bij het aangaan van de overeenkomst ga je tevens de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

1.2 Inschrijven

Je kunt je inschrijven bij Loods13 voor een activiteit via deze site. Je ontvangt dan een bevestiging van jouw aanmelding op het door jou opgegeven mailadres.

Je kunt je ook inschrijven via ons papieren inschrijfformulier. Je ontvangt dan een bevestiging van je inschrijving per e-mail.

Onvolledig ingevulde of niet ondertekende papieren inschrijfformulieren nemen we niet in behandeling. Inschrijven voor een gedeelte van een workshop of cursus is niet mogelijk. Voor inschrijvingen tot 18 jaar is de handtekening van een ouder of verzorger nodig.

1.3 Communicatie

Alle communicatie van Loods13 naar (ouders/verzorgers van) deelnemers aan onze activiteiten wordt gedaan per e-mail. We gebruiken hiervoor het door jou opgegeven e-mailadres.

Na de inschrijving stuurt Loods13 naar alle cursisten een digitale nieuwsbrief met informatie over de activiteiten. Je kunt je te allen tijde uitschrijven van deze dienst via een link in de nieuwsbrief.

1.4 Bevestiging en factuur

Na inschrijving krijg je een bevestiging/uitnodiging voor de eerste les per e-mail. Daarnaast krijg je na inschrijving eveneens per mail een factuur waarop de prijs en wijze van betaling staat vermeld.

Artikel 2 Tarieven en betalingswijze

2.1 Btw

Alle tarieven voor deelnemers van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% btw. De startdatum van de activiteit wordt hierbij als peildatum gebruikt. Word je gedurende de cursusperiode 21 jaar, dan blijft het tarief tot 21 jaar gelden en wordt er geen btw doorberekend.

2.2 Tarieven

De prijs van een activiteit is vermeld bij de activiteit op de site.

2.3 Betalingswijze

We factureren het totaalbedrag, waarbij indien gewenst per maand in 4 termijnen wordt geïncasseerd. Betaling is mogelijk door middel van:

  • automatische incasso voor betaling van lesgeld in 4 maandtermijnen (1 sept, 1 okt, 1 nov, 1 dec)
  • overschrijving van het cursusgeld op rekeningnummer NL72RABO0178292907  n.v. Loods13 onder vermelding van het factuurnummer en de naam van de leerling.

2.4 Betalingsachterstand

Wanneer de automatische incasso niet uitgevoerd kan worden buiten de schuld van Loods13, dien je het cursusbedrag of de termijnbetaling zelf aan Loods13 over te maken. Als wij het gestorneerde bedrag niet ontvangen hebben, zal twee weken na de vervaldatum een herinnering worden verstuurd. Als er na een maand nog steeds niet is betaald, wordt een tweede herinnering verstuurd. Wanneer ook binnen de aangegeven termijn geen gehoor wordt gegeven aan de tweede betalingsherinnering, volgt een ingebrekestelling en overdracht aan de deurwaarder. Alle door Loods13 gemaakte kosten van dit proces inclusief de wettelijke rente zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Bij een betalingsachterstand nemen we een nieuwe inschrijving niet in behandeling en kan je de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit je ontslaat van je betalingsverplichting.

Artikel 3 Aangesloten bij regelingen

Jeugd Cultuurfonds Drenthe

In Drenthe is het Jeugdcultuurfonds actief. Het Jeugdcultuurfonds Drenthe maakt het voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen, mogelijk mee te doen aan culturele activiteiten. De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds kent een maximum van € 450 per kind per jaar voor lessen en eventueel materialen. Je kunt aanspraak maken op deze regeling bij Loods13 nadat het Jeugd Cultuurfonds hiervoor akkoord heeft gegeven en Loods13 hiervan een bevestiging heeft ontvangen.

Zie voor meer info www.jeugdcultuurfonds.nl/fonds/drenthe

Participatie webshop gemeente Emmen

Het aanbod van Loods13 is te vinden in de participatiewebshop van de gemeente Emmen.

Voor minima is het mogelijk om aanbod van Loods13 via deze webshop te bestellen.

Artikel 4 Opzeggen

4.1 Overeenkomst op afstand

Na het sluiten van een overeenkomst op afstand heb je gedurende 14 kalenderdagen het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Geen recht op ontbinding bestaat als de cursus is aangevangen voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Opzeggen kan alleen schriftelijk: mail naar iris@loods13.nl
Opzegging bij je docent (mondeling of schriftelijk) is dus niet voldoende.

4.2 Opzeggen van deelname aan overige activiteiten (projecten, voorstellingen)

Je kunt een inschrijving kosteloos annuleren tot vier weken voor aanvang van de activiteit. Bij latere opzegging ben je het gehele cursusbedrag verschuldigd. Deze voorwaarde geldt ook als je je binnen vier weken voor aanvang van de activiteit inschrijft.

4.3 Restitutie

Restitutie vindt in de regel niet plaats. Slechts in een aantal gevallen maakt Loods13 hierop een uitzondering:

  • Bij ernstige ziekte of een ongeval, waardoor je langer dan twee maanden geen lessen kunt volgen. In dat geval dien je altijd schriftelijk op te zeggen en zo aannemelijk mogelijk te maken dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden, bijvoorbeeld door overleg van een doktersverklaring (je bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren). Wanneer je ons van tevoren op de hoogte stelt, geldt de feitelijke datum van ziekenhuisopname. Verstrek je de informatie achteraf, dan geldt de ontvangstdatum van de schriftelijke melding.
  • Bij overlijden.
  • Bij verhuizing, waardoor je redelijkerwijs niet meer in staat bent de lessen te volgen. Je dient altijd schriftelijk op te zeggen, met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats.
  • Voor situaties als beschreven in 6.2

Loods13 beslist of jouw reden tot opzegging inderdaad binnen de uitzonderingen valt. Als de uitschrijving geaccepteerd is, krijg je een bevestiging van uitschrijving en een eindafrekening. Als je je niet uitschrijft heb je geen recht op restitutie.

Artikel 5 Wijzigingen in de programmering

Loods13 heeft te allen tijde het recht:

  • een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling
  • een activiteit door andere docent(en) te laten geven dan vermeld
  • noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen.

Wanneer er veranderingen zijn of als een activiteit niet door gaat krijg je hiervan bericht.

Artikel 6 Uitval van lessen

6.1 Jaarrooster

Voor ieder cursusseizoen stelt Loods13 het jaarrooster vast. Loods13 volgt voor de reguliere lessen zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Emmen.

6.2 Uitval door afwezigheid van de docent

Bij alle activiteiten van Loods13 staat het aantal lesweken op de website vermeld. Bij afwezigheid van een docent wordt de les zo mogelijk vervangen. In overleg met docent en cursisten kan ook besloten worden een uitgevallen les op een later tijdstip in te halen.

Krijg je, door afwezigheid van de docent, minder lessen dan vermeld op de site, dan ontvang je voor elke uitgevallen les restitutie van het lesgeld.

6.3 Afzeggen van een les door de deelnemer

Als je ziek bent of door een andere oorzaak niet kunt deelnemen aan de les, verzoeken we je je voor aanvang van de les af te melden bij je docent. Is je docent niet bereikbaar, neem dan contact met ons op via een van de telefoonnummers op www.loods13.nl

Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Gebruik foto- en filmmateriaal

Loods13 laat regelmatig foto- of audio- en videoreportages maken van cursussen, voorstellingen en presentaties. Opnamen kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden op de website, YouTube, sociale media als Facebook en Twitter, in de cursusbrochure et cetera. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal tenzij je anders op het inschrijfformulier aangeeft.

7.2 Eigendomsrecht (copyright)

Het eigendomsrecht van artistieke eindproducten door cursisten gemaakt berust bij de maker(s). Het eigendomsrecht van door Loods13 ontwikkelde cursussen, projecten en diensten, berust bij Loods13. Deze mogen niet zonder toestemming vooraf door derden gebruikt worden.

7.3 Aansprakelijkheid

Loods13 is niet aansprakelijk voor diefstal, schade of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten en voor ongelukken in of rondom de gebouwen, tenzij Loods13 nalatig is. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Loods13 is het Nederlands recht van toepassing.

7.4 Vertrouwelijkheid

Loods13 behandelt gegevens van cursisten als vertrouwelijke informatie en zal deze gegevens nooit aan derden verstrekken of ter inzage geven.

7.5 Ongewenst gedrag

Loods13 wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie en (verbaal) geweld voorkomen. Mocht je op dit gebied toch problemen ervaren, dan kun je desgewenst contact opnemen met een vertrouwenspersoon. Deze persoon staat vermeld op onze website.

7.6 Overige

In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.

Artikel 8 Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Loods13 besteedt aan de website www.loods13.nl, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Alle prijzen en informatie getoond op de website zijn onder voorbehoud. De prijs genoemd in de definitieve factuur wordt als leidend beschouwd.

Artikel 9 Tip of klacht

Heb je een tip of een klacht over onze dienstverlening, dan horen we dit uiteraard graag. Je kunt dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@loods13.nl. Je krijgt een ontvangstbevestiging als eerste reactie op je mail. Met daarin de termijn waarbinnen jouw klacht wordt behandeld en wanneer je een reactie kunt verwachten.

Dit is een page.php pagina